Biodynamiskt?

Biodynamisk odling utgår från en spirituell syn på människan och naturen. Odlingen har sitt ursprung i den forskningsmetod som utvecklades av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925).

Målet för den biodynamiska odlingen är att befrämja jordens bördighet och förmåga att ge människan närande och hälsosamma livsmedel. Odlaren vill genom sina åtgärder skapa förutsättningar för såväl människans som jordens långsiktiga vidareutveckling.

Inom den biodynamiska odlingen betraktas gården som en egen organism. Odlarens uppgift är att bygga upp gården till en helhet som så långt som möjligt ska vara självförsörjande med foder och gödsel. Detta uppnår odlaren genom kretsloppstänkande och genom att skapa balans mellan mark, växter och djur.

Odlingsåtgärderna syftar till ett långsiktigt hushållande med ändliga naturresurser, skyddandet av miljön och den biologiska mångfalden. Vården av husdjuren sker med respekt för deras egenart.

Genom forskning eftersträvas ökad kunskap om det som är verksamt i det levande, som överordnade och organiserande krafter. Kunskap om  kosmiska krafter har lett till utvecklingen av livsförstärkande medel, till exempel de så kallade biodynamiska preparaten. Preparaten är hämtade ur naturen med syfte att förbättra jordens bördighet och växternas motståndskraft mot skador och sjukdomar samt för att höja livsmedlens värde som näring för människan.