Föreningens stadgar

 

STADGAR
För Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling (grundad 1949)

§1. Namn
Föreningens namn är Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2. Ändamål
Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling är en ideell förening vars medlemmar, i samarbete med motsvarande sammanslutningar i andra länder, genom bl.a. forskning och försöksverksamhet, rådgivning och undervisning, vill vårda och vidareföra den impuls som gavs av dr Rudolf Steiner vid Lantbrukskursen i Koberwitz år 1924.

§3. Medlemskap
Medlem i föreningen kan den vara som bejakar föreningens ändamål, aktivt deltar i föreningens verksamhet, samt som årligen betalar den av föreningen beslutade medlemsavgiften.

§4. Ordinarie möte
Ordinarie möte kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningen håller, senast 1 juni varje år, ett årsmöte Vid detta möte väljs ledamöter till styrelsen samt revisorer på två år. Ordförande i föreningen utses av årsmötet för ett år i taget. Extra föreningsmöte hålls, då styrelsen, eller minst en tredjedal av föreningens medlemmar, så finner nödvändigt. Kallelse till ordinarie möte ska ske skriftligt, via post eller epost, senast 45 dagar före mötets hållande. Kallelsen ska innehålla dagordning som omfattar alla frågor aktuella för beslut. Röstberättigad vid ordinarie möte är de som betalt sin årliga medlemsavgift senast 30 dagar före mötets hållande. Vid avgörande och beslut bör full enighet eftersträvas. Om enighet ej kan uppnås kan beslut fattas med absolut majoritet bland de närvarande medlemmarna.

§5. Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. Det bör eftersträvas att så många nordiska länder som möjligt finns representerade i styrelsen. Det åligger styrelsen att besluta om hur föreningens medel skall disponeras. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt övriga nödvändiga funktionärer. Styrelsen anställer vid behov personal för föreningens räkning och träffar avtal med dessa om ersättning för deras arbete.

§6. Styrelsemöte
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller när mer än hälften av styrelsens ledamöter så önskar. Kallelse till mötet ska ske skriftligt, via post eller epost, senast 7 dagar för mötesdatum. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter deltar i mötet. Vid avgörande och beslut bör full enighet eftersträvas. Om enighet ej kan uppnås kan beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna.

§7. Revisorer
Vid årsmötet skall tillses att två revisorer finns utsedda att granska föreningens bokföring och styrelsens förvaltning. Om årsmötet så önskar skall den ena av dessa revisorer vara godkänd eller auktoriserad.

§8. Räkenskaper och protokoll
Föreningens räkenskaper ska löpa per kalenderår. Räkenskaperna samt protokoll från styrelsemöten ska vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsårets utgång.

§9. Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften i föreningen bestäms av årsmötet.

§10. Ändring av stadgar
Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna ska för att äga giltighet bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna samt fattas av två, på varandra följande, i stadgeenlig ordning utlysta, ordinarie möten varav ett ska vara årsmöte. För att beslut om stadgeändring skall kunna äga giltighet ska frågan om stadgeändring finnas uppförd som punkt i kallelsen till båda mötena.§1, §2 samt denna paragraf, §10, kan inte ändras.

§11. Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas enligt samma förfarande som gäller för stadgeändring, §10. Vid beslut om föreningens upplösning ska styrelsen till andra mötet framlägga förslag till disposition av föreningens medel. Föreningen tillgångar kan vid dess upplösning endast överlåtas till organisation med liknande uppgifter som Nordisk Forskningsring

Stadgarna reviderade: Stockholm 20150531 samt Stange 20151121