Fältförsök 1958-1990

Kvalitets (K)- försöket 1958-1990

Syfte med försöket var att utveckla metoder för att påvisa matkvalitet, att jämföra olika gödseltypers betydelse för mark och gröda

Resultat från försöket finns redovisade bland annat i:

Gödslingens inverkan på matpotatisens kvalitetsegenskaper

Gödslingens inverkan på matpotatisens kvalitetsegenskaper ll

Växtprodukters kvalitet vid vanlig och vid biodynamisk odling

Bodenuntersuchungen zu einem langjährigen Feldversuch in Järna, Schweden

Effects of Organic and lnorganic Fertilizers on Soils and Crops

Bodenuntersuchungen zu einem neunjährigen Feldversuch (1971-1979) mit konventioneller und biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise

Düngung und Bodeneigenschaften. Ergebnisse enes 32-jährigen Feldversuches in Järna, Schweden

Samband mellan Mark Gröda Gödsling – Resultat från K-försöket en 33-årig studie av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper

The connection between soil, crop and manure. Resuts from the K-trial, a 33-year study on the effect of fertilisation on the properties of soil and crop

Ultuna-Järna (UJ)- försöken 1971-1979

Syftet med försöken var att jämföra hur konventionell och biodynamisk odling påverkar grödornas skördenivå och kvalitet

Resultat från försöken finns redovisade bland annat i:

Bodenuntersuchungen zu einem neunjährigen Feldversuch (1971-1979) mit konventioneller und biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise

Konventionell och Biodynamisk odling- jämförande försök mellan två odlingssytem 1971-1979